Në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Islame – Shkup, Kuvendi studentorë i FSHI-së organizoi tribunë fetaro-shkencore. Ku prezent ishin prodekani i FSHI-së
Ass. Prof.Dr. sc Muaz AGUSHI, profesorë dhe studentë, me ç’rast u shtjelluan dhe elaboruan problematika shumë interesante.
Panelistë ishin Assoc. Prof.Dr.sc  Abdulxhemil NESIMI dhe Dr. Sabiha RUSHITI.
Pas prezantimit të panelistëve, fjalimin përmbyllës e pati Kryetari i Kuvendit Studentorë Harbin OSMANI , i cili i falënderoi panelistët për kontributin e dhënë, e të pranishmit për prezencën e tyre që e zbukuruan këtë eveniment.