Shaban Sulejmani

Shaban Sulejmani

Dekan
Muaz Agushi

Muaz Agushi

Prodekan
Abdulxhemil Nesimi

Abdulxhemil Nesimi

Prof.Dr.sc.

[email protected] Curriculum Vitae

Shaban Sulejmani

Shaban Sulejmani

Prof.Dr.sc.

[email protected] Curriculum Vitae

Shinazi Memedi

Shinazi Memedi

Assoc.Prof.Dr.sc

[email protected]

Naser Ramadani

Naser Ramadani

Prof.Dr.sc.

[email protected]

Faredin Ebibi

Faredin Ebibi

Prof.Dr.sc.

[email protected] Curriculum Vitae

Hasan Xhilo

Hasan Xhilo

Prof.Dr.sc.

[email protected]

Jusuf Mustafai

Jusuf Mustafai

Prof.Dr.sc.

[email protected]

Muhamed Mustafa

Muhamed Mustafa

Prof.Dr.sc.

[email protected] Curriculum Vitae

Ziber Lata

Ziber Lata

Assoc.Prof.Dr.sc

[email protected]

Muaz Agushi

Muaz Agushi

Ass.Prof.Dr.sc.

[email protected] Curriculum Vitae

Së Shpejti!

Lejla Zekiri
[email protected]

Nesip Demiri
[email protected]

 

Zekirija Metushi
[email protected]

 

Së Shpejti!

Your Content Goes Here

Cikli dytë

  • Programi studimor Studime të Avancuara Islame  
  • Programi studimor Metodika e mësimdhënies së arsimit fetar

 

Cikli parë

Programi studimor Shkencat Islame

  • Vendimi për akreditim
  • Vendimi për fillim me punë 

Cikli dytë

Programi studimor Studime të Avancuara Islame 

Programi studimor Metodika e mësimdhënies së arsimit fetar

Fakulteti  i Shkencave Islame në Shkup është themeluar nga “Mexhlisi Shura”  i Bashkësisë Islame të Republikës së Maqedonisë të Veriut. Filloi si nevojë imanente e cila më 26.06.1990 u konkretizua në formë të kërkesës për ndërtimin e godinës kryesore të Fakultetit kurse u finalizua në janar të vitit 1995 me marrjen e lejes për ndërtim të tempullit të parë akademik në vend – Fakulteti  i Shkencave Islame. Në maj të vitit 1997 Mexhlisi Shura miraton Statutin e Fakultetit dhe Plan-programin mësimor kurse Komisioni Shtetëror për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare pranë Qeverisë së RMV-së shkurt të vitit 1998 aprovon vitin akademik 1997/1998 si vit kur Fakulteti do të startoj me punë. Në Vitin 2008 përmes Ligjit për themelimin e institucioneve të arsimit të lartë të bashkësive fetare (Fleta zyrtare e RM-së nr.81/08) Fakulteti i Shkencave Islame zyrtarizon veprimtarin e vet. Në nenin 1 të këtij ligji tekstualisht thuhet: “Themelohet Fakulteti i Shkencave Islame si institucion  i arsimit të lartë i bashkësive fetare”. Fakulteti i Shkencave Islame – Shkup etablohet si institucioni  i vetëm dhe shumë i rëndësishëm arsimor dhe shkencor i këtij  lloji në Republikën e Maqedonisë të Veriut. Më tepër se dy dekada është bartës i vetëm i arsimit të lartë në fushën e studimeve Islame. Çdo shkronjë e emërtimit “FSHI” shënon vlerë dhe fillesën e synimeve, visionit e të misionit akademik çfarë duam t’u sigurojmë studentëve dhe stafit të tonë akademik e administrativ- teknik. Fakulteti i Shkencave Islame, me më shumë se 300 studentë  dhe 21 të punësuar, është qendër e vetme arsimore dhe shkencore në vend që përgatit kuadër profesional për nevojat e BFI-së dhe shoqërisë islame në përgjithësi. Kjo është një nga të ashtuquajturat institucione të specializuara por në të njëjtën kohë të përgjithshme ngase ofrojnë njohuri të shumë fushave shkencore. Në Fakultet aktualisht zhvillohen tre programe të akredituara të studimit në ciklin e parë diplomikë dhe në ciklin e dytë atë  të specializimit dhe të magjistraturës. Planprogrami  aktual mbulon studime  interdisiplinare dhe multidisiplinare. Në sajë të infrastrukturës  disponuese dhe në saje të cilësisë së punës së zhvilluar shkencore dhe arsimore, ka arritur rezultate solide në fusha të caktuara. Fakulteti i Shkencave Islame Shkup është i gatshëm  të ballafaqohet e të përballojë me sukses  sfidat e mundshme që shtrohen përpara institucioneve të arsimit të lartë siç janë: integrimi dhe globalizmi akademik, t’i ndihmojë zhvillimit të shoqërisë në përgjithësi, të zhvilloj shkencat islame.