Programi studimor “Shkencat Islame” 2019/20

Kodi

VITI I SEMESTRI I

Lëndët obligative Ligjërata Ushtrime orë ECTS
SI01O Kur’ani dhe Texhvidi I 1 4 75 6
SI04O Shkenca e Kelamit 2 2 60 6
SI05O Fonetika e gjuhës arabe 3 3 90 6
SI06O Historia e së drejtës Islame 2 2 60 6
SI07O Gjuhë angleze 2 2 60 3
Gjithësej 10 13 345 27
Lënda zgjedhore
SI01Z Demokracia dhe të drejtat e njeriut 2 2 60 3
SI02Z Gjuhë shqipe 2 2 60 3
Gjithësej 2 2 60 3

Kodi

VITI I SEMESTRI II

Lëndët obligative Ligjërata Ushtrime orë ECTS
SI11O Kur’ani dhe Texhvidi II 1 4 75 6
SI14O Bazat e besimit Islam 2 2 60 6
SI15O Morfologjia e gjuhës arabe 3 3 90 6
SI16O Fikhul Ibadat 3 3 90 6
SI08O Metodologjia hulumtuese shkencore 2 2 60 3
Gjithësej 11 14 315 27
Lënda zgjedhore
SI03Z Religjioni dhe shoqëria 2 2 60 3
SI04Z Gjuhë maqedone 2 2 60 3
Gjithësej 2 2 60 3

Kodi

VITI II SEMESTRI III

Lëndët obligative Ligjërata Ushtrime orë ECTS
SI21O Kur’ani dhe Texhvidi III 1 3 60 6
SI24O Shkolla e hershme e Kelamit 2 2 60 6
SI25O Sintaksa e gjuhës arabe 3 3 90 6
SI26O Usuli fikhi 2 2 60 6
Gjithësej 8 10 270 24
Lënda zgjedhore
SI12Z Shkrim akademik 2 2 60 6
SI05Z Informatikë 2 2 60 6
Gjithësej 2 2 60 6

Kodi

VITI II SEMESTRI IV

Lëndët obligative Ligjërata Ushtrime orë ECTS
SI31O Kur’ani dhe Texhvidi IV 1 3 60 6
SI34O Hyrje në studime të religjioneve 2 2 60 6
SI35O Konverzacioni i gjuhës arabe 3 3 90 6
SI36O E drejta familjare Islame 2 2 60 6
SI09O Fikhusire 2 2 60 3
Gjithësej 10 12 330 27
Lënda zgjedhore
SI06Z Historia e filozofisë së përgjithshme 2 2 60 3
SI07Z Gjuhë turke 2 2 60 3
Gjithësej 2 2 60 3

Kodi

VITI III SEMESTRI V

Lëndët obligative Ligjërata Ushtrime orë ECTS
SI02O Hyrje në shkencat e Tefsirit 2 2 60 6
SI03O Hyrje në shkencat e Hadithit 2 2 60 6
SI46O E drejta e vakëfit dhe trashëgimisë 2 2 60 6
SI0AO Pedagogji – Psikologji 2 2 60 6
Gjithësej 8 8 240 24
Lënda zgjedhore
SI08Z Dialogu ndërfetar në kontekstin e RMV 2 2 60 6
SI17Z Gjuhë Osmane 2 2 60 6
Gjithësej 2 2 60 6

Kodi

VITI III SEMESTRI VI

Lëndët obligative Ligjërata Ushtrime orë ECTS
SI12O Metodologjia e komentuesve të Kur’anit 2 2 60 6
SI13O Metodologjia e studiuesve të Hadithit 2 2 60 6
SI56O E drejta civile dhe penale islame 2 2 60 6
SI0BO Historia e kulturës Islame 2 2 60 6
Gjithësej 8 8 240 24
Lënda zgjedhore
SI09Z Orientalistika dhe orientalizmi 2 2 60 6
SI0AZ Didaktika dhe Metodika e mësimbesimit fetar 2 2 60 6
Gjithësej 2 2 60 6

Kodi

VITI IV SEMESTRI VII

Lëndët obligative Ligjërata Ushtrime orë ECTS
SI22O Tefsir Analitik 2 2 60 6
SI23O Hadithi Analitik 2 2 60 6
SI44O Studime komperative të religjioneve 2 2 60 6
SI1BO Qytetërimi Islam 2 2 60 6
Gjithësej 8 8 240 24
Lënda zgjedhore
SI1AZ Социологија на воспитнието 2 2 60 6
SI0BZ Етика на религијата 2 2 60 6
Gjithësej 2 2 60 6

Kodi

VITI IV SEMESTRI VIII

Lëndët obligative Ligjërata Ushtrime orë ECTS
SI32O Tefsir tematik 3 2 75 5
SI33O Hadithi tematik 3 2 75 5
SI0CO Filozofia Islame 2 2 60 5
SI0ÇO Punim diplome 0 2 30/300 10
Gjithësej 8 8 240 25
Lënda zgjedhore
SI0CZ Historia e perandoris Osamne 2 2 60 5
SI0ÇZ Retorika dhe Dave 2 2 60 5
Gjithësej 2 2 60 5