Programi Studimor

Programi studimor për studimet deridiplomike Studime Islame është i akredituar nga Agjensioni për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë të RM-së, vendimi me Nr. 12-23/3 të datës 01.04.2015 dhe me vendim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të RM-së për plotësimin e krietereve dhe lejës për punë me Nr. 14-8208/4 të datës 16.04.2015.

 

 Programi studimor: Studime Islame – 240 ECTS

SEMESTRI I
Lëndë obligative Kredi
FONETIKА DHE MORFOLOGJIA E GJUHËS ARABE 7
SHKENCA E KELAMIT 6
HISTORIA E SË DREJTËS ISLAME 5
Lëndë zgjedhore  
GJUHË ANGLEZE 4
GJUHË SHQIPE 4
HISTORIA E FILOZOFISË SË PËRGJITHSHME 3
INFORMATIKË 4
ETIKA E RELIGJIONIT 3
SEMESTRI II
Lëndë obligative Kredi
MORFOLOGJIA E GJUHËS ARABE 6
FIKHU-L-IBADAT 5
BAZAT E BESIMIT ISLAM USUL-AL-DIN 5
Lëndë zgjedhore  
FILOZOFI ISLAME 3
GJUHË ANGLEZE 4
ORGANIZIMI EDUKATIV – ARSIMOR 3
SHKRIM AKADEMIK 3
RELIGJIONI DHE SHOQËRIA 2
PUNË PRAKTIKE 4
SEMESTRI III
Lëndë obligative Kredi
SINTAKSA DHE  KONVERZACIONI I GJUHËS ARABE I 7
SHKOLLAT E HERSHME TË KELAMIT 6
USUL EL-FIKH 5
Lëndë zgjedhore  
PSIKOLOGJI 4
STUDIME KOMPERATIVE TË RELIGJIONEVE 5
GJUHË ANGLEZE III 3
GJUHË MAQEDONE 3
ORIENTALISTIKA DHE ORIENTALISTËT 2
SEMESTRI IV
Lëndë obligative Kredi
SINTAKSA DHE KONVERZACIONI I GJUHË ARABE II 6
HYRJE NË STUDIME TË RELIGJIONEVE 5
HYRJE NË SHKENCËN E HADITHIT 5
E DREJTA E VAKËFIT DHE E TRASHËGIMISË 4
Lëndë zgjedhore  
GJUHË TURKE 3
DA’VE 3
GJUHË ANGLEZE IV 3
PUNË PRAKTIKE 4
SEMESTRI V
Lëndë obligative Kredi
KUR’ANI DHE TEXHVIDI I 6
HYRJE NË SHKENCËN E TEFSIRIT 6
METODOLOGJIA E STUDIUSVE TË HADITHIT 6
E DREJTA FAMILJARE ISLAME 4
Lëndë zgjedhore  
PEDAGOGJI 4
GJUHË OSMANE 4
USUL EL-FIKH II 3
SEMESTRI VI
Lëndë obligative  
KUR’ANI DHE TEXHVIDI II 6
METODOLOGJIA E KOMENTUESVE TË KUR’ANIT 5
HADITH ANALITIK 5
E DREJTA CIVILE DHE PENALE ISLAME 4
Lëndët zgjedhore  
DIDAKTIKË 3
HATABE, RETORIKË DHE VAIZ 3
PSIKOLOGJI SOCIALE 2
GJUHË OSMANE II 2
PUNË PRAKTIKE 4
SEMESTRI VII
Lëndë obligative Kredi
KUR’ANI DHE TEXHVIDI III 7
TEFSIR ANALITIK 6
HADITH TEMATIK 6
FIKHU-S-IRE 5
Lëndë zgjedhore  
HISTORIA E KULTURES DHE CIVILIZIMIT ISLAM 6
HISTORIA E PERANDORISË OSMANE 5
SEMESTRI VIII
Lëndë obligative Kredi
KUR’ANI DHE TEXHVIDI IV 5
TEFSIR TEMATIK 5
PUNIM DIPLOME – METODOLOGJIA HULUMTUESE 8
Lëndë zgjedhore  
KULTURA DHE QYTETËRIMI ISLAM NË BALLKAN 5
ORGANIZIMI I BASHKËSIS FETARE ISLAME 4
METODIKA E MËSIM BESIMIT FETAR 3
DEMOKRACIA DHE TË DREJTAT NJERZORE 3
PUNË PRAKTIKE 4