Këshilli Mësimor-shkencor zgjodhi dekan të Fakultetit të Shkencave Islame- Shkup  Prof. Dr. Shaban Sulejmanin edhe për një mandat. Prof. Shaban Sulejmani, është profesor i së drejtës të sheriatit dhe që nga vitit 2006 është profesor në Fakultetit të Shkencave Islame -Shkup.