Prof. Dr. Sedad Dizdarević nga Universiteti i Zenicës, ligjëroi një javë në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup nëpërmjet qendrës për studime të avancuara në Sarajevë.