Parlamenti Studentor

Parlamenti studentor i FSHI-së

Unioni i Studentëve të Fakultetit të Shkencave Islame është themeluar më vitin 2001 dhe vepreon konform normave Statutare dhe akteve normative të FSHI-së. Prej ditës së themelimit deri më sot në kuadër të këtij Unioni janë bërë një sërë aktivitetesh që i përkasin sferës kulturore, shkencore dhe profesionale.

Përmes manifestimeve të ndryshme Unioni i studentëve të Fakultetit të Shkencave Islame i ka prezantuar publikut të gjerë aktivitetet e veta kulturore dhe shkencore përms publikimeve të punimeve, eseve dhe analizave të tyre në mediume të shkruara dhe elektronike.Pjesë përbërëse e ektiviteteve të Union gjithësesi janë edhe organizimi i eskurzioneve të ndryshme si brenda ashtu dhe jashtë vendit.

parlamenti.studentor@fshi.edu.mk