KONKURS për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë të studimeve në Fakultetin e Shkencave Islame- Shkup, në vitin akademik 2020/2021

KONKURS PËR AFATIN I-II 2020-21