K O N K U R S për transferimin dhe regjistrimin e studentëve në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup në semestrin dimëror për vitin akademik 2020/2021

Konkurs për transfer 2020