KONKURS – për zgjedhjen dhe ri-zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup

01. Konkurs 04.06.2024

 

К О Н К У Р С –  за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Факултетот за исламски науки – Скопје

01.1 Конкурс-04.06.2024