KONFERENCAT MULTIKONFESIONALIZMI NË SHOQËRINË MULTIETNIKE DHE MULTIKONFESIONALE NË RMV
PËRMBLEDHJE PUNIMESH – REVISTË SHKENCORE INTERDISIPLINARE ISLAME NR. 2
PËRMBLEDHJE PUNIMESH – REVISTË SHKENCORE INTERDISIPLINARE ISLAME NR. 3